Hoppa till innehåll

Rotundan möte 26/10 – 15 kl 18:00

  • av

Dagordning:

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Tack till Jobbare

§9 Evenemang

§10 Aktivfix

§11 Ansvariga

§12 Brädspel

§13 Kårkvällar

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson

sv_SESwedish