Hoppa till innehåll

Nollingskommité 2015-11-03 kl. 17:15

  • av

Hej!

Nollningskommitén kommer ha möte tisdag den 3:e november kl 17:15 i
kansliet.
Mötet är öppet för alla
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Introduktionsveckorna

Avslutning
§8 Övrigt
§9 Nästkommande möte
§10 Mötets avslutande