Hoppa till innehåll

Maskinsektionen ROST Styrelsemöte 2016-02-02

  • av

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-02-02
klockan 17.15 i Valen.

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Fastställande av beslut från arbetsmötet

§10 Varumärke
§11 Profilkläder
§12 Evenemang

*Avslutning *
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas