Hoppa till innehåll

#ROOT-möte 28/3 kl 15:15

  • av

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 28/3. Vi börjar kl *15:15*
på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 Styrelseutbildningen
§10 Sittning
§11 SWAG

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas