Hoppa till innehåll

Mårfin(t) Möte 2016-04-07 kl.15:00

  • av

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att hålla styrelsemöte den
7/4-2016.
Mötet kommer börja vid 15:00 i Vintage (Biblioteket) H315D.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Uppföljning

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Sandra Fyhr

Ordförande Mårfin(t)