Maskinsektionen ROST styrelsemöte 12/4 17:15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-04-12
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Utvärderingar Bussresan
§10 Utvärderingar LP3
§11 Evenemang
§12 Ekonomi
§13 Programrummet
§14 Pluggstugor

*Avslutning *
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas


Comments are closed.