Hoppa till innehåll

Mårfin(t) Möte 2016-04-21 kl.16:00

  • av

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att hålla styrelsemöte den
21/4-2016.
Mötet kommer börja vid 16:00 i Stakholmen (Biblioteket) H341.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Uppföljning
§10 Inseglet
§11 Kick-Off
§12 FUM 4

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Sandra Fyhr
Ordförande Mårfin(t)