Hoppa till innehåll

Skrovet 2016-04-21 kl.17.15

  • av

Hej!

Sexistenz utskott Skrovet kommer att ha möte i Blekinge
studentkårs kansli, 2016-04-21, kl.17.15.
Föregående mötes minnesanteckningar återfinns på
molnet.bthstudent.se/data/public/2616c7.php?lang=en
i mappen “introduktion”.

Dagordningen är som följer
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§1 Representanter i Skrovet. SIS, Rotundan och SIT
§2 Marknadsföring
§3 Faddrar
§4 Vecka 2
§5 Aktiviteter under Inseglet
§5.1 Rotundan, kårkvällar
§5.2 Studentkultur i Tiden, provningar
§5.3 SIS, AFK
§5.4 Kårstyrelsen, medlemskap
§6 Budget

Avslutning
§7 Övrigt
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas