Hoppa till innehåll

Skrovet 2016-05-10 kl.17.15

  • av

Hej!

Sexistenz utskott Skrovet kommer att ha möte i Blekinge
studentkårs kansli, 2016-03-24, kl.17.15.

Dagordningen är som följer
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§1 Sexistenz presenterar ett detaljerat schema
§2 Marknadsföring
§3 Faddrar
§4 Budget
§5 Aktiviteter under Inseglet
§5.1 Rotundan, kårkvällar
§5.2 Utbildningsföreningarna
§5.3 SIS, AFK
§6 Att göra under sommaren

Avslutning
§7 Övrigt
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas

sv_SESwedish