Hoppa till innehåll

SIT 2016-05-13 kl 17:15 Kansliet

  • av

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2016-05-13 klockan 17:15 i
kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§10 Psångboksgenomsjungning
§11 Balen
§12 Civilingenjörsring
§13 Styrelsen

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

sv_SESwedish