Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 23/5 kl 17:15

  • av

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

Ärenden

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang§13 Inseglet

§14 Sappning

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Action points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden