Hoppa till innehåll

Sexistenz möte, tisdagen den 7e juni klockan 19:00

  • av

Mötet hålls i Sexistenz-kanalen på Discord. Kontakta vår teknikansvarig
Oscar Lifh om ni önskar ha information om hur man kan delta.

*Formalia*§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Utvärdering Kick-off för Styrmän
§13 Inseglet
§14 Sommaren
§15 Sappning
§16 Rot(und)ation (denna stående punkten hoppas över då Rotundan inte har
några fler öppna möten förrän augusti)

*Avslutning*
§17 Övrigt
§18 Action Points & Workshop
§19 Kalender
§20 Mötet avslutas

With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden