Hoppa till innehåll

Sexistenz möte tisdagen 5/7 klockan 1815

  • av

Då det konstituerande kårstyrelsemötet krockar med vår ordinarie mötestid
så får vi ha möte på tisdag istället.

Mötet hålls i Lokalen™ och det kommer även vara möjligt att delta på
distans via Sexistenz-kanalen på Discord. Kontakta vår teknikansvarig Oscar
Lifh om ni önskar ha information om hur man kan delta via Discord.

*Formalia *§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden *
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Inseglet
§14 Sommaren
§15 Sappning
§16 Rot(und)ation (denna stående punkten hoppas över då Rotundan inte har
några fler öppna möten förrän senare i sommar)

*Avslutning *
§17 Övrigt
§18 Action Points & Workshop
§19 Kalender
§20 Mötet avslutas

With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden

sv_SESwedish