Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 25/7 klockan 1815

  • av

Mötet hålls i Lokalen™ och det kommer även vara möjligt att delta på
distans via Sexistenz-kanalen på Discord. Kontakta vår teknikansvarig Oscar
Lifh om ni önskar ha information om hur man kan delta via Discord. Mötet är
som vanligt öppet för alla intresserade.

*Formalia *§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll samt fastställande
av eventuella beslut som togs på Workshoppen den 21/7

*Ärenden *
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Inseglet
§14 Sommaren
§15 Sappning
§16 Rot(und)ation

*Avslutning *
§17 Övrigt
§18 Action Points & Workshop
§19 Kalender
§20 Mötet avslutas
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden