Hoppa till innehåll

Maskinsektionen ROST styrelsemöte 18/8 18:00

  • av

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-08-18
klockan 18:00 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Aktivitet under Inseglet
§10 Open Labs
§11 Pluggstugor
§12 Sillamiddag
§13 Val av representant till Maskininstitutionens styrelse
§14 Evenemang under hösten

*Avslutning *
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas