Hoppa till innehåll

Styrelsemöte i Kansliet

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-08-28 klockan 14:00 i Kansliet

Förra kallelsen registrerades inte på hemsidan

Dagordning:

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Utbildningsföreningarnas dag
§10 BOSS-sittning
$11 Torget
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – Vice Ordförande

sv_SESwedish