Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 19/9 kl 17 i AFK

  • av

Möte kommer hållas den 19/9 kl 17 i AFK som finns beläget på rotundans
norra gavel, 56°10’55.3″N 15°35’24.0″E.

Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Klassreppar & Introduktion för klasserna
§9 Studiesocialt
§10 SWAG
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender

Mvh,
Oskar Edbro
Ordförande #ROOT