BITS möte 30/9-2016, kl 17:00 i Kansliet

Dags för ett BITS möte!
Mötet hålls Fredagen 30/9 i Kansliet, klockan 17:00.

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Utvärdering utbildningsföreningsdagen.

§8 Utvärdering pluggstuga.

§9 Styrelsen och framtida planer.

§10 Tröjor – beställningsformulär.

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas


Comments are closed.