Hoppa till innehåll

Maskinsektionen ROST styrelsemöte 1/12 17:15

  • av

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-12-01
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Open Labs
§10 Representanter till programrådet
§11 Maskinrummet
§12 Pluggstugor
§13 Vision och utveckling för Maskinsektionen
§14 Arbetsordning
§15 Studiesocialt

*Avslutning*
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas