SIS Stormöte 13/12-16 klockan 19.00 på AFK

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Proposition styrelse 16/17
8. Övrigt
9. Kalender
10. Mötet avslutas


Comments are closed.