Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 27/12 klockan 1800 på Discord

  • av

Sexistenz kommer att ha möte över Discord på Blekinge Studentkårs Discord i
Sexistenzkanalen på tisdag klockan 1800.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Lokalen
§10 Sexistenz
§11 Draften

-Avslutning-
§12 Övrigt
§13 Action Points & Workshop
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Albin “Helikopeter” Nilsson,
Vice Kårordförande, Blekinge Studentkår
Vice Sexmästare, Sexistenz
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona

sv_SESwedish