Hoppa till innehåll

[Morfin] Mårfin(t) Möte 2017-01-12

  • av

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha ett styrelsemöte torsdagen
den 12/1-2017.
Mötet kommer börja vid 17:15 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas
våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Mininollning (förseglet)

§10 Terminsplanering

§11 Pluggstuga

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Feldmanis
Vice Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se