Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 2017-02-01 klockan 1800 i Lokalen™

  • av

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på onsdag klockan 1800.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Sexistenz
§8 Draften

-Avslutning-
§9 Övrigt
§10 Action Points & Workshop
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Albin Nilsson,
Vice Kårordförande, Blekinge Studentkår
Vice Sexmästare, Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona