Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2017-02-09 17:15

  • av

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2017-02-09
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Open Labs
§10 Maskinrummet
§11 Rutiner för studiebevakning
§12 Vision och utveckling för Maskinsektionen ROST
§13 Studiesocialt
§14 Förberedelser inför ny styrelse

*Avslutning*
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas