BOSS Styrelsemöte i kansliet, med SIS inbjudna 2017-02-22

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-02-22 klockan 17:15 i Kansliet

SIS inbjuds till mötet för planering och uppföljning av BOSSjam/HackSISsion

punkter som behöver behandlas i BOSSJam/HackSISsion

– Städning, öppet hus
– Ansökan att öppna portana in till multisalen
– Byggnad och placering
– Schema och föreläsare

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering temaprovning

§10 BOSSJam/HackSISsion

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


Comments are closed.