Hoppa till innehåll

[Rost] Maskinsektionen ROST möte 9/3-17

  • av

Maskinsektionen Rost kommer hålla i ett möte den 9/3-17 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Val av ny styrelse
§10 Sillamidda

Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas