Hoppa till innehåll

#ROOT styrelsemöte den 3/4 kl 17 i monsunen

  • av

Möte kommer hållas den 3/4 kl 17 i monsunen som finns beläget på A
husets andra våning. Dagordningen kommer se ut som följer: Formalia §1
Mötet öppnas §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt
justeringsperson §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och
beslutsmässighet §4 Yttranderätt och rösträtt §5 Fastställande av
dagordning §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes
protokoll Ärenden §7 Studiesocialt §8 Mötessstruktur och roller §9
Studiebevakning §10 SWAG §11 Ekonomi §12 Redmine Avslutning §13 Övrigt
§14 Kalender