Hoppa till innehåll

#ROOT styrelsemöte den 10/4 kl 17 i monsunen

  • av

Möte kommer hållas den 10/4 kl 17 i monsunen som finns beläget på A
husets andra våning.
Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiesocialt -Security Day
§8 Mötessstruktur och roller
§9 Studiebevakning – Examensarbete
§10 SWAG -Tröjor
§11 Ekonomi
§12 Redmine

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender