Hoppa till innehåll

Mårfin(t)möte 2017-05-18

  • av

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha styrelsemöte, torsdagen den
18/5-2017.
Mötet kommer börja vid 16:15 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas
våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Vinprovning
§11 Inseglet
§12 UKÄs platsbesök

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Feldmanis
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se