Hoppa till innehåll

Kårstyrelsemöte 2017-05-24 kl 17:15 i Valen

  • av

Hej!
Kårstyrelsen kommer att sammanträda i konferensrummet Valen på onsdag
klockan 17:15.

Möteshandlingar kommer upp på molnet imorgon, men den preliminära
föredragningslistan är som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 SIS
§10 Marknadsföringsutskottet
§11 FUM
§12 Utbildning för förtroendevalda
§13 Utvärdering Fadderutbildning

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas