Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 12/6 via discord

  • av

Möte kommer hållas den 12/6 kl 18 via discord, för att delta använd:
discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2
Dagordningen kommer se ut som följer: Formalia §1 Mötet öppnas §2 Val av
mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson §3 Fråga om
mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet §4 Yttranderätt och
rösträtt §5 Fastställande av dagordning §6 Uppföljning och fastställande
av föregående mötes protokoll Ärenden §7 Studiebevakning §8
Studiesocialt §9 SWAG §10 Insegel §11 Ekonomi §12 Redmine Avslutning §13
Övrigt §14 Kalender