Hoppa till innehåll

BITS styrelsemöte i kansliet 6/9-17 kl 17.15 i kansliet

  • av

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på onsdag 6/9-17
kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Ekonomi
§8 Skrivelser
§9 Utvärdering introduktion
§10 Programrummet
§11 Pluggstuga

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas