Hoppa till innehåll

#ROOT-möte den 21a/9e i AFK

  • av

Möte kommer hållas den 21/9 i AFK, beläget under Kårhuset Rotundan, kl 17:15. För att delta via discord på distans använd: discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2
Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§9 SWAG
§10 Kick-off
§11 Ekonomi
§12 Redmine
§13 Övrigt
§14 Kalender

sv_SESwedish