Hoppa till innehåll

SIT 2017-10-13 kl 17:15 Kansliet

  • av

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2017-10-13 klockan 17:15 i
Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ovvar
§10 Teknologmössor
§11 Bal
§12 Examensringar
§13 Info från kårstyrelsen

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Jakob Görtz
Ordförande Studentkultur i Tiden
via en mejl som fungerar till kallelselistan (förhoppningsvis)

sv_SESwedish