Hoppa till innehåll

Mårfin(t)möte 19 oktober, 2017

  • av

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha styrelsemöte, torsdagen den 19/10-2017.
Mötet kommer börja vid 16:15 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ekonomi

§10 Event
§11 BAM
§12 P6

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

Sarah Petersson
Vice ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se