Årsmöte Mårfin(t)

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha årsmöte, måndagen den 26/
3-2018 <18>.
Mötet kommer börja vid 17:00 och plats kommer utannonseras inom de närmsta
dagarna.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Verksamhetsberättelse

§8 Budget

§9 Verksamhetsplan

§10 Nästkommande styrelse

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Feldmanis
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Comments are closed.