Årsmöte 2018-05-28 kl. 17.00

  • av

Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha årsmöte, måndagen den
28/5-2018.
Mötet kommer att börja kl. 17:00 och plats kommer utannonseras inom de
närmsta dagarna.

Dagordning

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Verksamhetsberättelse

§8 Budget

§9 Verksamhetsplan

§10 Nästkommande styrelse

*Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se