Plats för Mårfin(t)s årsmöte 2018-05-28

Plats för Mårfin(t)s årsmöte är nu bestämt, mötet kommer att äga rum i
*Mistralen*, kl. 17.00. Ursprungskallelse finns nedan.

Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha årsmöte, måndagen den
28/5-2018.
Mötet kommer att börja kl. 17:00 och plats kommer utannonseras inom de
närmsta dagarna.

Dagordning

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Verksamhetsberättelse

§8 Budget

§9 Verksamhetsplan

§10 Nästkommande styrelse

*Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Comments are closed.