Mårfin(t) möte den 17/8 kl. 09.00

  • av

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas
utbildningsförening. Mötet kommer att äga rum fredag den 17/8 kl. 09.00 via
Discord.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Evenemang

*Avslutning*

*§12 Kalender*
§13 Övrigt
§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se