SIT 2018-08-23 kl. 20.00 i sal A311, Mistralen

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2018-08-23 klockan 20.00 i
A311, Mistralen.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Ovvar och Teknologmössor
§10 Örlogsbalen

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


Comments are closed.