Styrelsemöte Mårfin(t) 2018-09-05 kl. 17.00

  • av

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske på onsdag den 5/9 kl. 17.00. Återkommer med plats inom de närmsta dagarna.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Evenemang

Avslutning
§12 Kalender
§13 Övrigt
§14 ActionPoints
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se