Styrelsemöte Mårfin(t) 5/9 kl. 17.00

Hej.

Plats för Mårfin(t)s styrelsemöte är nu bestämt och kommer att äga rum i
Gradängsalen (C216). Ursprungskallelse nedan.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Evenemang

*Avslutning*

*§12 Kalender*
§13 Övrigt
§14 ActionPoints
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Comments are closed.