KAOSmöte 3/10 klockan 15.00

  • av
Hej! 

KAOS styrelse kommer att sammanträda onsdagen den 3e oktober klockan 15.00. Plats meddelas inom de närmaste dagarna. 
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysa de och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt 
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser 
§9 Utskott
§10 Orkester 
§11 Uppträde
Avslutning
§12 Kalender
§13 Övrigt 
§14 Mötets avslutande

Hälsningar/kind regards,
Cecilia Feldmanis
Ordförande/President 
KAOS
Blekinge Studentkår/Blekinge Student Union