Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-10-16 kl. 12:10 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-10-16
klockan 12:10 i projektrum G541. Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Utskott
§10 Gästföreläsning
§11 Aktivitet i samarbete med TIMA
§12 Alumner
§13 Kommunikation & information
§14 Näringsliv

*Avslutning*
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar
Erik Lindström,
Näst sämsta kallelseskickaren (efter Lhure <3)


Comments are closed.