Styrelsemöte Mårfin(t) 25/10 kl. 14.15

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas
utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 1, H516B på
torsdag den 25/10 kl. 14.15.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

*Avslutning*

*§13 Kalender*
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Comments are closed.