Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-11-26 kl. 17:15 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-11-26
klockan 17:15 i projektrum G541.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Kommande evenemang
§10 BTH-cyklarna
§11 Arbetsordning

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


Comments are closed.