BOSS Extrainsatt Styrelsemöte 26-12-2018

BOSS kommer hålla ett extrainsatt styrelsemöte 26-12-2018 klockan 10:15
över BSK:s Discord.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter
§9 Provning

§10 Övrigt

§11 AP

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


Comments are closed.