Kallelse till årsmöte – MUK

  • av

Onsdagen den 6:e februari så har MUK årsmöte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden
på Campus Karlshamn och är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Event
Att göra
Ny styrelse
Övrigt
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Sebastian Lindfors
Sekreterare i MUK