Maskinsektionen ROST årsmöte 2019-02-13 kl. 17:15 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla årsmöte den 2019-02-13
klockan 17:15 i projektrum G541.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Styrdokument
§10 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
§11 Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
§12 Budget för nästkommande verksamhetsår
§13 Val av styrelse

*Avslutning*
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


Comments are closed.