SIT 2019-01-28 kl 17.00 i sal A312, Passaden

  • av

Studentkultur i Tiden kommer att hålla möte 2019-01-28 klockan 17.00 i
A311, Mistralen.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 FUM3
§10 Örlogsbalen

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas